DURAKİLİT DK-2670 - 70MM. SARI PİRİNÇ ASMA KILIT
A B C D E Gövde
70 mm 51 mm 37,1 mm 11 mm 37 mm Sarı Pirinç